Dappere Herman Brusselmans!

Herman Brusselmans

Herman Brusselmans – literair pooier en professioneel zeiksmoel – heeft in Humo onderstaand stukje gepubliceerd. Hij heeft het voor één keer eens niet over kutten, beffen, neuken, aftrekken, zuipen of over zijn larmoyant liefdesleven, maar… over moslims en de linkse elite! Hallo?

Brusselmans is al heel zijn schrijverscarrière een platte opportunist die zijn boterham verdient met schelden, spotten, uitlachen en zichzelf tot in den treuren plagiëren. Hij bezit het wansmakelijke talent om te weten wie of wat hij op een bepaald moment het beste belachelijk kan maken om er zelf zoveel mogelijk profijt uit te trekken. Een potsierlijke opgeblazen windhaan die, zonder zelf een mening te hebben, met zijn kolossale, pokdalige snuffel perfect opsnuift vanwaar de luchtstroom komt waarop hij met de minste inspanning het verste mee kan glijden.

Jaren geleden had ik op VRT-Radio 3 (nu Klara) een wekelijkse column. Toen ik Herman Zeiksmoel op een keer lik op stuk wilde geven tijdens een van mijn praatjes, weigerde de redactie het uit te zenden. Ja, sorry, hoor, maar ze wilden het liever niet meer meemaken, zoals al vaker was gebeurd, dat de Grote Vlaamse Schrijver weer eens verongelijkt aan de telefoon hing te zeuren en te zeiken omdat hij zich beledigd voelde, en er vervolgens mee dreigde niet meer aan een VRT-programma te willen meewerken.

Het moet dit kleingeestige puberale mannetje niet zijn ontgaan dat er in Vlaanderen toch (heel) stilaan een andere wind begint te waaien die ‘progressief links’, zoals ze zichzelf graag noemen, meer en meer tegen de haren in strijkt. Herman Grootbakkes moet bij zichzelf hebben gedacht dat hij misschien toch beter een voorzichtig slagje om de arm kon houden, voor het geval dat… want je weet maar nooit… stel dat hij ooit van kamp zou moeten wisselen… En als die van Charlie Hebdo succes hebben door met alles en iedereen de spot te drijven, moet Herman de Onversaagde, hebben gedacht, waarom ik dan niet?

Voilà, zo kennen we hem weer! Onze dappere Herman Brusselmans, de grote Vlaamse Volksschrijver die zichzelf zo graag hoort keffen en zijn volk leerde beffen!

Brusselmans

Advertenties

Open brief van de luchthavenpolitie

De luchthavenpolitie heeft in een open brief (zie hieronder) zware beschuldigingen geuit tegen de overheid, en dan vooral tegen ‘progressief-linkse’ partijen die systematisch veroordeelde criminelen uit ‘minderhedenmilieus’ (lees: moslims) te werk hebben gesteld in – uitgerekend – de trieer- en bagageafdeling van de luchthaven (een passage die onder meer door leugenachtige media als De Standaard en Knack uit de brief werd geschrapt). In het kader van een ‘positief discriminerend activeringsbeleid’, zo schrijft de luchthavenpolitie, ‘werd de kat bij de melk gezet’.

In Het Nieuwsblad van 31/3 voegden de politiediensten er nog het volgende aan toe:

“Voor ons is het duidelijk dat de terroristen met de hulp van verkenners de veiligheidszeef van onze luchthaven getest hebben vooraleer tot actie over te gaan”, staat in de brief. Verschillende politiebronnen bevestigen dit. Zo zagen zij neptoeristen opduiken. “Verdachte personen die gekend waren omdat ze in Syrië gevochten hadden. We hebben ze staande gehouden en hun aanwezigheid werd gerapporteerd. We weten niet of er met die informatie iets gebeurd is.”

Maar ook bij personeel ontdekte de Luchtvaartpolitie verdachten. “Als we die personen checkten, trokken we meer dan één keer grote ogen. Het ging niet zelden om zware jongens met een radicaal-islamitisch gedachtegoed die verschillende vermeldingen hebben in hun politiedossier.”

Ook vandaag nog zouden minstens vijftig ISIS-sympathisanten aan het werk zijn op de luchthaven. “Ze hebben een veiligheidsbadge en kunnen tot in de cockpit van een vliegtuig ­raken. In het verleden is van een aantal personen de badge ingetrokken omdat ze ISIS-sympathieën hadden. Maar duidelijk niet van iedereen. Vooral in de winkels, de kuisdiensten én het bagagepersoneel vinden we die ‘radicalen’ terug”, klaagt de politie aan.

DIT IS GEWOON WRAAKROEPEND! LINKSE POLITICI ÉN LEUGENACHTIGE, POLITIEK CORRECTE MEDIA VEGEN NOG ALTIJD DE WAARHEID ONDER TAFEL EN VORMEN HIERDOOR EEN LEVENSGROOT GEVAAR VOOR DE BEVOLKING. LAAT U NIET LANGER MISLEIDEN EN BEDRIEGEN DOOR DEZE REDACTIES, EN INFORMEER U ELDERS IN PLAATS VAN BIJ ONBETROUWBARE MEDIA ALS DE VRT, DE STANDAARD EN KNACK.

Open brief

We schrijven 22 maart 2016. Voor elke politieman of – vrouw, op welke politiedienst dan ook werkzaam op de luchthaven van Zaventem, een datum waarvan hij/zij wist dat hij zou plaatsvinden. We hoopten allemaal dat we op deze datum niet aan het werk zouden zijn. Toch hebben we, elk op onze manier, ons werk gedaan. In omstandigheden die volgens ons vermeden hadden kunnen worden, vermeden hadden moeten worden. Elk interventielid van onze eenheid was zich hiervan bewust. Deze brief is een uiting van frustratie van eerstelijns politiemensen om het gevoerde wanbeleid, een noodkreet voor de beveiliging van een internationale luchthaven zoals voorgeschreven zou moeten zijn anno 2016.

Wij Politiezorg vormen samen met de andere federale politiediensten (Grenscontrole, REP, VVR, …) het dagelijks gezicht van ‘de politie’ op de luchthaven voor passagiers, werknemers en anderen. In naam van de tragedie die (o.a. maar vooral) onze jonge collega, Inspecteur Ben Bergen, en zovele andere onschuldige burgers overkwam, spitst deze open brief zich enkel toe op de noodzakelijke verzuchtingen van de interventieleden van de Federale Politie, Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal Zaventem, afdeling Politiezorg. Wij vragen het diensthoofd Luchtvaartpolitie BRUNAT en de andere verantwoordelijken binnen en buiten het politiewezen (BAC) die zich ten volle aangesproken mogen voelen na het recente drama, daarom om oprechte aandacht voor onderstaande punten.

Algemeen principe: signalen genegeerd

Sinds de terreurdreiging in ons land tot uiting kwam, werden vanuit de dienst Politiezorg dagelijks krachtige signalen gegeven inzake de toestand van de integrale veiligheid op de luchthaven. Er werden aanbevelingen en voorstellen gedaan door inspecteurs en hoofdinspecteurs. Zowel naar functionele oversten binnen de dienst, als naar de voornaamste partner in veiligheid Brussel Airport Company (BAC). BAC belichaamt voor ons vanaf 22 maart 2016 de schande van het commercieel belang boven mensenlevens, en de vernedering die wij als politiemensen ondergingen. De dagelijkse bevindingen van het operationeel personeel, mensen in politie-uniform, werden eindeloos aangekaart en gestaafd met meldingen, processen-verbaal, informatierapporten, incidenten en statistieken. Deze feiten inzake de wantoestand qua werkzaamheid moeten dus bekend in de oren klinken.

Enkele voorbeelden terzake schetsen de onwerkbare en onprofessionele situatie

De 4 niveaus van het centrale luchthavengebouw (trein, bus, aankomst en vertrek) zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het (wild)parkeren van voertuigen op het vertrek- en aankomstniveau is jarenlang gedoogd met behulp van de ‘kiss & fly’ zone. Er is geen enkele veiligheidscontrole van reizigers of bagage in het luchthavencomplex tot en met de centrale fouillering (connector). Dit open luchthavenbeleid is in andere landen al lang voorbijgestreefd en is hét voorbeeld van de fundamenteel onveilige situatie op de luchthaven van Zaventem. Bij voorbaat van ramp werd geopteerd om de dagelijkse verkeersveiligheid rond de luchthaven te schrappen: geen agenten van politie meer buiten zichtbaar, zelfs niet onder bewapende beveiliging van inspecteurs of militairen.

Geseinde personen inzake zware criminele feiten kunnen dus vrij de verschillende infrastructurele niveaus betreden, zonder dat zij iets te zoeken hebben op de luchthaven. Dit bewijzen onze identiteitscontroles en ambtshalve vaststellingen in het luchthavengebouw voor de centrale fouillering (bijv. inzake diefstallen/vechtpartijen/verdachte gedragingen/overlast/…). Er werden verschillende informatierapporten voor de dienst terreurbestrijding opgesteld naar aanleiding van identiteitscontroles van zowel passagiers als bedenkelijke passanten. Het staat dus vast dat men verkenners heeft uitgestuurd om polshoogte te nemen van de veiligheidszeef om de terreur te plannen.

Talloze incidenten met (een veertig tot zestigtal) daklozen belastten permanent de werking van onze dienst. Tientallen van deze mensen veroorzaakten overlast, opgesteld in processen-verbaal van openbare dronkenschap, ordeverstoring, diefstal, geestesziekte, enz… De hygiënische toestand (ziektes zoals schurft, luizen, TBC, malaria, etc… ) van enkele daklozen liet dermate te wensen over, dat zij een permanente en onverantwoorde bedreiging vormden voor de openbare gezondheid in het luchthavengebouw. Zo werden bijvoorbeeld drink- en eetgelegenheden, toiletten, etc.. in de nachtelijke uren intensief bezet (en besmet) door deze onhygiënische personen, om daags nadien plaats te maken voor een onwetend jong gezin met kinderen. Het initiatief van een werkgroep rond dit overlastprobleem werd opgedoekt om verkeerde redenen en als niet urgent bestempeld.

Nog steeds is verhoudingsgewijs een groot deel van de werknemers op de luchthaven ANG gekend voor één of meerdere (zware) criminele feiten. Code rood is vooral het gerechtelijk verleden van personeel werkzaam in de trieer- en bagagezalen op tarmacniveau. Dit gegeven is een gevolg van een in het verleden gevoerd ‘progressief’ politiek activeringsbeleid, met positieve discriminatie voor bepaalde minderheden. Het feit dat deze individuen anno 2016 kunnen en mogen blijven werken op extreem veiligheidsgevoelige plaatsen in en rond de luchthaven, is hallucinant. De kat is bij de melk gezet.

De procedure voor achtergelaten bagage is bedenkelijk. De dagoverste (hoofdinspecteur) wordt ter plaatse geroepen, er vindt een sniffertest van het BAC Security plaats, en men stelt een ‘veiligheidsperimeter’ van 10 meter in (of minder). Bestuurlijke evacuatie is uit den boze, gezien het continu economisch karakter van de luchthaven. Indien de eigenaar gevonden wordt, komt deze in 99% van de gevallen weg met een simpele identiteitscontrole. Wraakroepend nu we weten wat enkele simpele bombagages kunnen aanrichten, zonder opgemerkt te worden. Op geen enkele wijze is er geanticipeerd op advies van ons of van gespecialiseerde diensten (DOVO).

Het is een open deur intrappen: het personeelstekort. De 24 uren permanentie wordt enkel in stand gehouden door een kern van (hoofd)inspecteurs die zich dubbelplooien in werkuren en –prestaties. Langdurig ziekteverzuim wordt gedoogd. Personeelsleden die desondanks uiterst flexibel zijn en komen werken worden daarenboven ingezet voor niet-politionele (bewakings)opdrachten. Denken we maar aan de El-Al beveiliging, het toezicht op de Delhaize te Brucargo, VIP beveiligingen etc… Opdrachten die privé uitbesteedt dienen te worden en niets van doen hebben met eerstelijns politiewerk op een luchthaven.

De dienst seiningen (gerechtelijk bureel), tevens onderdeel van de dienst Politiezorg, kent ook hopeloze tekorten. Belast met 12 uren-diensten die niet in verhouding staan tot een normale werkweek (geen meerdere dagen rust), is het voor deze mensen zwemmen in het papierwerk. Zij doen het tijdrovende opkuiswerk van andere politiezones bovenop hun hoofdtaken. Deze poule van (hoofd)inspecteurs behandelde zowel aangiftes, klachten, als seiningen. Tot men enkele maanden geleden na lang aandringen tot het besef kwam dat de onthaalfunctie diende gescheiden te worden van de afhandeling van seiningen. Nog meer dan de interventieleden, ondervinden zij de grote tekortkomingen inzake professionele verwerking.

Zo is er geen sprake van een werkbaar ISLP systeem. De input die dit automatisch systeem dient te vergemakkelijken, is onbestaande. Het is onmisbaar voor een professionele administratieve afhandeling van de basispolitiezorg. Dit is bron van frustratie bij zowel ons als de burger, die niet het minimum aan service krijgt die hij verwacht van een openbare dienst, integendeel.

Er wordt improviserend gewerkt, in een abominabele infrastructuur die indruist tegen elk gezond principe van de Wet op het Politieambt, zowel op ons voormalige onthaal, als op de huidige burelen Politiezorg. Zo zouden de burelen PZ een tijdelijke administratief onderkomen zijn. Desondanks zitten we al enkele jaren te lang in een gebouw waar zelfs de interventie-eenheid zich niet op het gelijkvloers bevindt. Ook de burelen onthaal zijn verouderd en niet voorzien van de nodige lokalen zoals lokaal minderjarigen, een lokaal aangehouden personen (gescheiden van een lokaal seiningen), een fouillelokaal, etc.. Aangehouden personen kunnen niet onttrokken worden aan de publieke nieuwsgierigheid voor overbrenging en opsluiting. Zo moet er door een volle vertrekhal gewandeld worden met een geboeid persoon. De opgesloten personen kunnen niet van het nodige drinkwater voorzien worden in dezelfde ruimte (ondrinkbaar).

Foto’s en vingerafdrukken kunnen niet gelijktijdig afgenomen worden. Om foto’s te maken moeten we een ‘opleiding fototheek’ volgen, terwijl het toestel vingerafdrukken voorzien is van de optie fototoestel. Desondanks bevindt de fotocamera zich 500 meter verder, in een kelder van het luchthavengebouw, in de burelen VVR, waar veel inspecteurs van de PZ zich nog eens niet kunnen inloggen in het computersysteem.

Er is geen enkele sportinfrastructuur die de mogelijkheid geeft om de personeelsleden tijdens de diensturen te laten trainen of oefeningen te doen inzake rampsituaties of GPI 48.

Het materiaal is zachtst gezegd verouderd en niet afgestemd op de werking van een politiedienst anno 2016. Het collectieve wapen UZI (daterend uit de rijkswachttijd), wordt nog steeds meegenomen als afschrikmiddel op orde- en beveiligingsdiensten. Deze wapens springen onvoorspelbaar op automatische stand, uitdrukkelijk bij wet verboden. Er werd door een foute manipulatie in een plafond geschoten ten burele PZ in het bijzijn van meerdere inspecteurs, er vonden schietincidenten plaats in de schietstand door een onbetrouwbare sluitstukwerking… al deze feiten werden in de doofpot gestopt en bleken niet te volstaan om eindelijk over te schakelen naar een moderne collectieve bewapening.

Sommige dienstvoertuigen hebben gemakkelijk meer dan 150 000 km op de teller, zijn verroest, gedeukt, niet altijd gepantserd, of hebben geen enkel technisch hulpmiddel voor vaststellingen onderweg. Dat een administratief voertuig als Citroën C3 wordt ingezet voor o.a. beveiliging van Eurotops schetst een triest maar reëel beeld van de huidige situatie.

Van kledijkwaliteit is geen sprake, en de basiskleding (broeken, schoenen, …) is niet beschikbaar of tijdig leverbaar.

Er wordt op geen enkele manier voorzien in persoonlijk materiaal dat een veilige dagdagelijkse werking op interventie verzekert. Meswerende handschoenen, radioversterkers, leathermans, kwaliteitsvolle interventieschoenen…: je koopt het best zelf allemaal aan.

Bovenstaande feiten illustreren de prangende situatie. Ze zorgen ervoor dat tijd en energie die normaal naar de integrale beveiliging van de luchthaven zou moeten gaan, compleet verloren gaat. Dit is soms zover buiten proportie gegaan, dat het voelbaar was bij passagiers en werknemers op ‘de luchthaven van Brussel’… , ten koste van het imago van ‘de politie’. Deze rampzalige faciliteiten op het werk uiten zich in de praktijk, ten koste van gewone mensen in onze samenleving.

Een laks en onpersoonlijk management van onze eenheid leidde tot een gelaten werksfeer in de hele dienst Politiezorg. Het valse veiligheidsgevoel op de luchthaven was een publiek geheim. Met de beelden van de aanslagen in ons geheugen gegrift, en met een groot groepsgevoel, hopen wij dat bovenstaande feiten eindelijk erkend, verbeterd, en continu opgevolgd worden. Wij, als Politiezorg, instaand voor de beveiliging van de Nationale Luchthaven Zaventem, dringen daarom ten sterkste aan op onderstaand punten.

Zoniet, gaan wij op de rem staan.

Britse moslim wenst christenen ‘vrolijk Pasen’…  

Britse moslim

Een Britse islamitische kruidenier wenste zijn christelijke klanten en medeburgers een ‘vrolijk pasen’ toe, en werd vervolgens door een van zijn extremistische medegelovigen op een gruwelijke manier vermoord. Tot daar de ‘tolerantie’ van de meest ‘vredelievende’ religie ter wereld…

Bron: Britse moslim wenst christenen ‘vrolijk Pasen’. Wat daarna gebeurt, is gewoon afschuwelijk – HLN.be

‘Elite blijft blind voor probleem van de islam’

Wim Van Rooy

Ook na de recente islamitische gruwel in Brussel blijven zenders als de VRT, weekbladen als Knack en linkse politici de schuld ervan in ónze schoenen schuiven. Tot in den treuren krijgen we opnieuw hetzelfde riedeltje te horen: racisme, discriminatie, gebrek aan onderwijs en jobs, enz. De gekende ‘experts’ en opruiers als Abou Jahjah krijgen ruime zendtijd bij de VRT en op fora in de schrijvende pers, om de oorzaken van moslimextremisme nog maar eens bij ons, de gewone mensen, te leggen.

Vanochtend hoorde ik op Radio 1 een psychiater een verklaring geven voor het ‘verschijnsel zelfmoordterrorist’. Volgens hem had het veel met hersenspoeling en met het ‘geloof in een hoger doel’ te maken. Alweer geen woord over de islam! Want die heeft daar – zoals u ongetwijfeld wel weet – niets mee te maken. De redenering die men daarbij volgt, komt altijd op hetzelfde neer: massamoordenaars die zoiets doen, zijn immers geen échte islamieten. Ook al worden ze door duizenden moslimjongeren toegejuicht en zelfs beschermd. Of zijn ook dat geen echte moslims?

Een van de weinigen die al jaren tegen de stroom in roeit en waarschuwt voor de gewelddadigheid en de onverdraagzaamheid die eigen zijn aan de islam, is Wim Van Rooy. Het wordt hem niet in dank afgenomen door de elite in dit land. Van Rooy wordt doodgezwegen, geboycot door pers, politici en uitgevers en uitgemaakt voor racist. Dat er van zijn boek ‘Waarover men niet spreekt’, dat noodgedwongen in Nederland werd uitgegeven, al meer dan 10.000 exemplaren werden verkocht, wordt door de Belgische media volkomen genegeerd. Ze doen dat maar met één enkele reden, namelijk omdat ze allemaal collaboreren met de islamitische vijand die niet alleen in Syrië en Irak dood en vernieling zaait, maar die ook massaal onder ons is.

Het Nederlandse blad Elsevier was zo politiek ‘incorrect’ en moedig om Wim Van Rooy wél aan het woord te laten. Lees het artikel, want wat hij zegt, zou vroeg of laat uw leven, en dat van uw dierbaren, kunnen redden. Als u tenminste nog niet te veel ‘gehersenspoeld’ bent door giftige media als de VRT en Knack, waardoor u in ‘het hogere doel’ van de heilige multiculturele maatschappij gelooft.

Bron: ‘Elite blijft blind voor probleem van de islam’ – Elsevier.nl

Kaarsjes tegen terreur?

Beurs

Een dag na de bloedige aanslagen in Brussel duiken ze weer op: de naïevelingen met hun kaarsjes, bloemetjes en tekeningetjes. Op de Nederlandse televisie werd een van die (Vlaamse) wollige types geïnterviewd. Volgens hem kan het terrorisme maar op één manier worden bestreden, namelijk met meer ‘liefde’… Hoe onnozel kun je zijn?

Dit soort mensen, dat liedjes komt zingen en ‘warmte’ bij elkaar komt zoeken, denkt dat ze een bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen het jihadistische gevaar. Ze voelen zich zo moreel verheven boven alles en iedereen, en zijn zo dwaas om te geloven dat ze terreur kunnen bezweren met hun zweverige gedoe, hun handjes-vasthouden, hun minuut stilte en hun ‘solidariteit’ met de slachtoffers. Wat zullen al die sukkelaars die nu met afgerukte ledematen, met blinde ogen en met afschuwelijke brandwonden voor hun leven vechten daar blij mee zijn!

Waar waren de rotte eieren en tomaten toen ijskoningin Mogherini en zuipschuit Juncker daar aan de Beurs stonden te huichelen? Uitgerekend het soort dictators dat, samen met Mutti Merkel, de Europese deuren wagenwijd heeft opengezet voor nog meer islam en terreur.

Vandaag bleek dat twee van de Brusselse terroristen eigenlijk nog voor jaren in de gevangenis hadden moeten zitten wegens zware criminele feiten. Ze werden vervroegd vrijgelaten. Een derde terrorist werd door Turkije uitgeleverd en bestempeld als heel gevaarlijk. Het gerecht in België trok zich daar niets van aan en liet hem gewoon lopen.

Waarom komen die zwoele kaarsjesbranders daar niet voor op straat? Waarom tonen ze hun woede niet over zoveel onverschilligheid van ons gerecht en onze overheden? Waarom eisen ze niet dat degenen die deze massamoordenaars vervroegd hebben vrijgelaten worden gestraft? Waarom klagen ze tijdens een massale betoging Europa en de Belgische staat niet aan voor het binnenlaten van miljoenen ‘asielzoekers’, waartussen zich, volgens Islamitische Staat, minstens 400 getrainde terroristen bevinden die alleen maar op een seintje wachten om in heel Europa nog meer aanslagen te plegen?

Neen, in plaats daarvan komen die naïevelingen met bloemetjes en theelichtjes af, en met bordjes met daarop: ‘Ik ben Brussel’. En daarna gaan ze, zelfvoldaan en vervuld van hun eigen grote goedheid, weer huiswaarts in de veronderstelling dat ze de wereld toch weer wat veiliger en mooier hebben gemaakt.

De verkoop van theelichtjes zal de komende maanden ongetwijfeld in snel stijgende lijn gaan, vrees ik.

(Voor wie het interesseert, lees hierover ook het artikel van professor Afshin Ellian in Elsevier.)

Bron: Kaarsjes zijn niet het antwoord op moslimterreur – Elsevier.nl

Jan Segers: “Strijd aanbinden met de radicale islam” – HLN.be

Jan Segers

Jan Segers. Bij mijn weten de enige journalist in dit land die de moed heeft om te schrijven wat de échte oorzaak van al deze gruwel is: de islam. Het merendeel van zijn collega’s is daarvoor te laf en te hypocriet, en waant zich – zelfs na de slachtpartij in Brussel – nog altijd moreel superieur. Bedankt, en proficiat, mijnheer Segers !

Jan Segers -columnist van Het Laatste Nieuws- schrijft in een lange analyse dat het nu écht tijd is om Islamitische Staat te bekampen. Niet alleen in het luchtruim boven Irak en Syrië maar ook hier op onze grond President Hollande, een socialist, kondigde vorig jaar prompt de noodtoestand af en verklaarde de oorlog aan Islamitische Staat (IS). Premier Michel, een liberaal, klonk gisteren een st

Bron: Jan Segers: “Strijd aanbinden met de radicale islam” – HLN.be

Kroniek van een aangekondigde slachtpartij

Deze tekst lag in grote lijnen al een paar dagen klaar. Alleen [datum] en [plaats] moesten nog worden ingevuld. Die kennen we nu dus: de luchthaven en enkele metrostations in Brussel. Dat de aanslagen zo verwoestend en moordend zouden zijn, is de grote verrassing. Dát ze er – na de arrestatie van Salah Abdeslam – zouden komen, daar kon je wel zeker van zijn. Onze regering en het OCAD vonden het evenwel niet nodig om het dreigingsniveau naar een hoger niveau op te trekken. De grenzen werden evenmin extra bewaakt én de beveiliging in openbare gebouwen, zoals metro en luchthaven, was schromelijk onvoldoende. Dat blijkt uit de enorme hoeveelheid explosieven en de wapens die zomaar konden worden binnen gesmokkeld.

Ondertussen kregen we in de pers te horen hoe goed Abdeslam meewerkt met het onderzoek. Terwijl die schurk ongetwijfeld al die tijd wist wat er te gebeuren stond. Het begrip taqiyya­ – dat moslims toestaat ongelovigen te beliegen en te bedriegen – wordt dus nog altijd niet ernstig genomen door politici, ‘terreurexperten’ en media. Heel wat moslims, niet alleen in Molenbeek en Schaarbeek, maar in heel België zijn op dit moment – al dan niet openlijk – verheugd om wat er vandaag in Brussel is gebeurd, zoveel is zeker. In Amsterdamse scholen wordt er alvast stevig gevierd en hopen de moslimleerlingen dat er veel doden bij de aanslagen zijn gevallen (zie hier). De woede en de agressiviteit van jonge moslims waarmee de politie tijdens en na de arrestatie van Abdeslam kreeg af te rekenen, werd zoveel mogelijk uit het nieuws gehouden door onze ‘politiek-correcte’ VRT, die eigenlijk een islamitische propagandazender is.

Als zou blijken dat er tussen de terroristen in Brussel jihadisten zitten die met de vluchtelingenstroom naar Europa zijn gekomen, dan zijn figuren als Merkel, Juncker, Tusk, Verhofstadt, Rutte enz. op zijn minst medeverantwoordelijk voor de vele doden en gewonden die er vandaag in Brussel zijn gevallen. De leiders van de neoliberale maatschappij waarin we leven, geven ondubbelzinnig de voorkeur aan economische belangen boven de veiligheid van de eigen burgers. Dat het sluiten van de grenzen ‘ons veel geld zou kosten’ krijgen we iedere dag te horen. Economie is belangrijk, maar kan niet opwegen tegen de bedreigingen en de terreur waaraan de Europese bevolking momenteel wordt blootgesteld.

Wanneer burgers bekennen dat ze angst hebben en zich volledig vervreemd voelen door de toenemende aanwezigheid van moslims, dan krijgen ze te horen dat ‘angst een slechte raadgever is’ en dat ze zich niet zo ‘islamofoob’ moeten gedragen. Je kunt er gif op innemen dat politiek links en media zoals de VRT zich nu al aan het beraden zijn over hoe ze het best aan ‘damage control’ kunnen doen, voor moslims wel te verstaan. Want de afschuwelijke terreurdaden van vandaag mogen uiteraard niet ‘afstralen op de hele islamitische gemeenschap’ in ons land die niet mag ‘gestigmatiseerd’ worden. De islam is immers een ‘religie van de vrede’, en wie ook maar enige kritiek op de koran, de vele salafistische moskeeën, haatpredikende imams, halal… kortom, de hele onverdraagzame, gewelddadige en vrouwonvriendelijke islamitische opvattingen heeft, krijgt meteen het etiket ‘racist’ en ‘neonazi’ opgekleefd.

Toppunt van provocatie en wansmaak is het weekblad Knack dat – vlak na de aanslagen – uitgerekend haatzaaier en onruststoker Abou Jahjah een uitgebreid forum gaf. Wie nog geabonneerd is op dat snertblad zou nu een duidelijk signaal moeten geven dat zoiets niet kan door zijn abonnement op te zeggen. In datzelfde blad laten ze ook (alweer) Hans Bonte aan het woord: ‘Deze zwarte dag is niet het moment om met de vinger naar een geloofsgemeenschap te wijzen. Dit bruut geweld heeft niets met godsdienst te maken.’ Een uitspraak van iemand die aan president Obama mocht gaan uitleggen hoe België omgaat met terrorisme.

Al jarenlang bestudeer ik de koran en de hadith. Wie dat objectief en grondig doet, kan alleen maar vaststellen dat de islam een verwerpelijke ideologie is die geen enkele rechtsorde dan de sharia erkent en die uit is op een dictatoriale wereldheerschappij. ‘Gematigde’ moslims bestaan niet, dat zegt ook Erdogan, want dan zijn het geen moslims. Een ‘goede’ moslim, die dus handelt en leeft volgens de ‘eeuwige wetten’ van de koran, kan nooit of nooit een goed mens zijn. Een ‘goede’ moslim is in dat geval een dode moslim.

De islam is een religie van oorlog en gruwel, van onderdrukking en bloed, van geweld en onverdraagzaamheid, die zich door de schuld van collaborateurs als Merkel, Juncker, Herman Van Rompuy, Bart Staes, Hans Bonte, enz. in sneltempo over heel Europa aan het verspreiden is. Het is dan ook heel jammer dat de bommen die vandaag dood en vernieling hebben gezaaid niet in het Europees parlement tot ontploffing werden gebracht. Op die manier zou er misschien nog iets goeds uit zijn voortgekomen…

In de plaats daarvan hebben moslims alweer honderden onschuldige slachtoffers gemaakt, mensen die zich veilig waanden, maar die door de hele laffe EU-kliek in de steek zijn gelaten. Een bende hypocrieten die Europa in de uitverkoop heeft gedaan en een knieval heeft gemaakt voor een dictator als Erdogan. Als er rechtvaardigheid zou bestaan, dan zouden collaborateurs als Merkel, Juncker en Mogherini (dat huichelachtige wijf stond op de Jordaanse televisie wat krokodillentranen uit haar ijskoude ogen te persen) voor een volkstribunaal moeten verschijnen wegens hoogverraad.

Bij de VRT waren ze er als de kippen bij om te melden dat de Belgische ‘moslimexecutieve’ de aanslagen in Brussel heeft veroordeeld. En dan? Dat die executieve uit een hoop extremisten bestaat die de wet van allah boven de grondwet plaatst, weten we al lang. Als die achterbakse executieve het werkelijk meent, dan zou ze er zélf voor zorgen dat alle salafistische imams en geradicaliseerde moslims werden aangegeven bij het gerecht. Maar dat doen ze niet. Zij zijn – juist zoals onze Europese politici – ‘geschokt’. En volgende week lopen ze allemaal hand in hand door Brussel en leggen ze bloemstukjes neer op de plaatsen waar onschuldige mensen werden afgeslacht.

Wat er nu moet gebeuren? Leger en politie moeten alle moslimwijken in België huis voor huis controleren. Het zal alleen naïevelingen verbazen hoeveel wapens, IS-vlaggen en -propaganda er zullen worden aangetroffen. Alle moslims moeten – op straffe van uitwijzing – een verklaring ondertekenen waarin ze erkennen dat ze de Belgische grondwet zullen naleven. Apart islamitisch onderwijs, salafistische moskeeën, gescheiden zwemuurtjes, hoofddoeken, belachelijke ‘bourkini’s’, halal, subsidies, enz. moeten definitief worden afgeschaft of buiten de wet gesteld. De EU moet worden ontmanteld of – op zijn minst – worden herleid tot een economisch samenwerkingsverband zoals indertijd de EEG of de Benelux. De grenzen gaan opnieuw dicht en ieder land beslist zélf wie er al dan niet binnenkomt.

Heel wat Belgen hebben ook schuld aan de oorlogssituatie waarin we terecht zijn gekomen. Uit schrik om voor racist of neonazi te worden uitgemaakt, hebben ze hun mond gehouden en braafjes de andere kant op gekeken. Media en politici hebben hun ‘politieke correctheid’ en hun moreel superioriteitsgevoel zo ver doorgedreven dat iedere afwijkende mening over of kritiek op de islam onmogelijk werden gemaakt. Dag in dag uit proberen zogenaamde ‘opiniemakers’ als Bart Staes, Meyrem Almaci, Katrien Van Brempt, enz. (de lijst is eindeloos) ons een ‘schuldgevoel’ aan te praten in kranten en tijdschriften

Dat we voor onze verdediging niet op de overheid moeten rekenen, is nu wel duidelijk. Integendeel, nog maar pas hebben ze de wapenwet nóg strenger gemaakt, zodat burgers niet eens meer in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Ze willen dat we allemaal lijdzaam ten onder gaan aan een duivelse godsdienst die de oorlog aan alle ongelovigen heeft verklaard.

Moslims moeten voor de keuze worden gesteld: onze cultuur, wetten en gewoonten aanvaarden of vertrekken. Wie dat niet doet, is een volksvijand en moet op staande voet uit het land worden verdreven, desnoods met geweld. Wie nú nog durft te beweren dat deze slachtpartij niets met de islam heeft te maken, verdient eigenlijk de dood met de kogel!

De Witte heeft te veel noten op zijn zang!

Jozef De Witte

Wat een grap! Wat een kolossale vernedering voor ‘Jefke De Witte’, ex-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, die er een erezaak van maakte om jan en alleman van racisme en discriminatie te beschuldigen en zich moreel superieur waande aan zowat alle Vlamingen.

De Witte werd na nog geen jaar als intendant van het Nationaal Orkest van België aan de deur gezet omdat hij (citaat) ‘te veel noten op zijn zang had’. Hij sprak ‘de taal van de muzikanten’ niet en voelde zich ook in zijn nieuwe job blijkbaar zo verheven boven alles en iedereen dat er met hem niet samen te werken viel.

Jefke De Witte is eindelijk ontmaskerd als een omhooggevallen onbenul, een megalomane dwaas die zichzelf op een voetstuk had geplaatst van waarop hij iedereen hooghartig kon beschuldigen en aanklagen.

Deze Übermensch had al even weinig voeling met artiesten als met de gewone man in de straat. Jefke heeft immers alleen voeling met zijn eigen grote ego. Oh, wat een blamage voor deze arrogante blaaskaak !

Mijn leedvermaak kan niet meer op!

Bron: Nationaal Orkest van België zet Jozef De Witte na tien maanden aan de deur | Nationaal orkest | De Morgen

‘In Molenbeek wist iedereen waar Abdeslam was’

 

Molenbeek

Zowat heel Molenbeek heeft de terroristen – die ze vereren als helden – in bescherming genomen. Molenbeek, Vorst, Schaarbeek… moeten niet worden ‘opgekuist’, zoals minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zei; die hele smerige moslimenclave moet tot het laatste huis worden uitgemest! Hoe lang gaan wij die islamitische leugenaars en vijanden nog onder ons dulden?

Een dag na de arrestatie van terrorist Salah Abdeslam, nota bene in zijn eigen wijk Molenbeek, wordt er meer bekend over hoe het eraan toeging in de Brusselse deelgemeente. Hebben buurtbewoners Abdeslam de hand boven het hoofd gehouden? Hij zou vlak na de aanslagen in Parijs in november meteen zijn teruggekeerd naar Molenbeek, waar hij … Continued

Bron: ‘In Molenbeek wist iedereen waar Abdeslam was’ – Elsevier.nl

Grimmige sfeer in Molenbeek: agenten uitgejouwd, pers bekogeld.

Molenbeek

Tijdens de arrestatie van schoft Abdeslam & co werden de politie en journalisten uitgejouwd door jonge moslims en bekogeld met stenen. Een getuige geeft toe dat half Molenbeek wist waar de terroristen verbleven. Maandenlang werden ze de hand boven het hoofd gehouden door moslimcrapuul uit Schaarbeek, Vorst en Molenbeek. Door het jarenlange wanbeleid van snertfiguren als Moureaux zijn de randgemeenten rond Brussel en Brussel zelf kunnen worden tot wat ze nu zijn: extremistische moslimenclaves waar terroristen welkom zijn en worden beschermd.

Voornoemde gemeenten moeten niet worden ‘opgekuist’ zoals Jan Jambon zei – iets waarvoor hij veel kritiek kreeg; ze moeten worden uitgemest! PS-politici hebben toegestaan dat deze vroeger zo gemoedelijke plaatsen zijn uitgegroeid tot broeihaarden van islamterreur en IS-enclaves.

De enige oplossing is om met een massale politiemacht (eventueel met inzet van het leger) van huis tot huis te gaan, en iedereen die verzet biedt te arresteren en/of te elimineren!

Jihadisten en salafisten horen niet thuis in onze steden, maar in hun islamitisch paradijs.

Bron: Grimmige sfeer in Molenbeek: agenten uitgejouwd, satellietwagens bekogeld – HLN.be

Verbod op onverdoofd slachten. Nu!

onverdoofd slachten

De besluiteloosheid rond het al dan niet toelaten van onverdoofde slachtingen heeft nu lang genoeg geduurd. Veel mensen, onder wie ik, worden woedend over het uitblijven van een algemeen en duidelijk verbod op deze gruwelijke, door religieuze riten, ingegeven praktijk.

Onze politici moeten hier nu meteen een einde aan maken. Dit is géén vraag, maar een eis! Vragen om deze gruwel te verbieden, doen we al jaren, maar er gebeurt NIETS. En dat komt uitsluitend door de lafheid van de meeste politici, die schrik hebben moslims en joden voor het hoofd te stoten.

ZIJ MOETEN STOPPEN MET HUN HUICHELACHTIGE POLITIEK EN EINDELIJK EEN EINDE MAKEN AAN DEZE BARBAARSHEID DIE IN EEN BESCHAAFD LAND NIET THUISHOORT!

Via deze link kunt u een protestbrief naar alle Vlaamse partijvoorzitters versturen. DOE HET A.U.B. VANDAAG NOG!

Met diervriendelijke groeten,

Koen Vermeiren

Youness (19) verzon brutaal politieoptreden

Youness

Het ‘incident’ lokte destijds grote verontwaardiging uit bij vele linkse ‘islamliefhebbers’ die uiteraard ‘diep geschokt’ waren en in dit voorval hét bewijs zagen van racisme en discriminatie bij de politie. Arme Youness… Zo hardhandig aangepakt en voor zijn leven psychisch getekend… Blijkt nu dat de jongeman het hele verhaal had verzonnen om de politie een ‘racistisch’ imago te kunnen geven.

Liegen en bedriegen zitten nu eenmaal diep ingebakken in de islam en zijn zelfs toegelaten tegenover ‘ongelovigen’. Dat moslims niet erg te vertrouwen zijn, blijkt trouwens niet alleen uit de houding van dit ene individu. Erdogan heeft al meermaals zijn woord gebroken tegenover het Westen en Iran is nog maar pas van zijn westerse en Amerikaanse sancties verlost, of het land is al opnieuw bezig met het ontwikkelen van raketten waarop kernkoppen kunnen worden geplaatst. Allemaal perfect toelaatbaar bij de islam. ‘Taqiyya’ heet dat daar…

Bron: Youness (19) geeft toe: “Ik heb brutaal politieoptreden verz… – Het Nieuwsblad

Merkel haalt haar slag thuis

Davutoglu en Merkel
Merkel lacht nog maar alleen wanneer ze in het gezelschap is van Erdogan of van andere hoge Turkse politici.

De overeenkomst met Turkije die in Brussel wordt voorbereid, is het absolute morele dieptepunt voor Europa. Door deze ‘afspraken’ heeft de EU zichzelf in de uitverkoop gezet. De geschiedenis zal meedogenloos oordelen over deze EU-leiders die knieval op knieval maken en bereid zijn om al hun ‘hoge principes’ (vrijheid van mening, mensenrechten, enz.) zomaar te grabbel te gooien. Ronduit beschamend.

Dat ze zoiets dan ook nog als ‘een overwinning’ proberen te verkopen, getuigt van absolute minachting voor de Europese burgers. Of denken die echt dat wij allemaal zo dom zijn om niet te zien wat deze laffe EU-bende aan het doen is? Merkel heeft alweer haar slag thuisgehaald. Het moet van in het begin haar bedoeling zijn geweest om Turkije zo vlug mogelijk bij de EU te krijgen.

Zij was het die meteen naar Erdogan is gestapt, zij was de eerste die miljarden en toetreding heeft beloofd en zij was het die is blijven beweren dat Europa niet zonder Turkije kan. Ziedaar haar échte plan A.
Van bij het begin is haar zogenaamde ‘humanitaire asielpolitiek’ erop gericht geweest Turkije bij de EU te krijgen. Hoe vaak hebben we haar al niet horen zeggen dat er geen ‘oplossing’ voor het asielprobleem mogelijk is zónder Turkije? Door de laffe en kruiperige houding van mensen als Tusk, Juncker, Rutte, enz. hoeft de islam binnenkort niet meer via zijpoortjes Europa binnen te sluipen, want de voordeur zal wijd en uitnodigend openstaan.

In de mythologie werd Europa misleid door Zeus. Het verhaal herhaalt zich, maar met een andere – bijzonder gevaarlijke – hoofdrolspeler.

De islam: alleen maar ‘dood en religie’. 

De jeugd is de toekomst en dat weten ze bij de Islamitische Staat ook. Sinds de oprichting van het kalifaat stomen de jihadisten een compleet nieuwe generatie strijders klaar. In trainingskampen leren jongens van vijf tot vijftien alle technieken om ‘ongelovigen’ zo efficiënt en afschrikwekkend mogelijk te doden. ‘En straks komen die nieuwe strijders allemaal naar Europa. Jullie moeten daarop voorbereid zijn.’

Bron: Knack sprak met kinderen die IS-training volgden: ‘Een Belg leerde ons hoe de keel afsnijden’ – België – Knack.be

Het succes van Trump verklaard

Donald Trump Holds Campaign Rally In Davenport, Iowa
DAVENPORT, IA – DECEMBER 05: Republican presidential candidate Donald Trump speaks to guests gathered for a campaign event at Mississippi Valley Fairgrounds on December 5, 2015 in Davenport, Iowa. Trump continues to lead the most polls in the race for the Republican nomination for president. Scott Olson/Getty Images/AFP

We beleven een amusant moment, schrijft Peggy Noonan in de Wall Street Journal: ‘Degenen die politiek bedrijven voor de kost – sommigen onder hen echt briljante mensen – hebben moeite om te verstaan wat er in [de Republikeinse voorverkiezingen in] Amerika gebeurt. […] Enkel de gewone man lijkt in staat te zien wat evident is.…

Bron: ‘We beleven een amusant moment, enkel politici hebben niet door wat gaande is’ – Express [NL]